Slide background

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Burmistrz Miasta Piechowice informuje, że na podstawie uchwały 232/XLI/2021 Rady Miasta Piechowice od dnia 01.07.2022 roku nieruchomości niezamieszkałe zostaną włączone do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi organizowanego przez Gminę Miejską Piechowice.

Ustawodawca przewidział jednak możliwość wyłączenia się właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z systemu gminnego i kontynuowania już posiadanych indywidualnych umowach na odbiór odpadów, pod warunkiem że w wyznaczonym 60 dniowym terminie do Burmistrza Miasta Piechowice wpłynie oświadczenie właściciela o wyłączeniu nieruchomości z  gminnego systemu.

 Oświadczenie to należy złożyć do 4 kwietnia 2022r tj. przed umieszczeniem ogłoszenia o przetargu i nie można odwołać oświadczenia przez okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, tj. planowo do końca roku 2023.

 Właściciele nieruchomości nie zamieszkałych lub ich części, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne to nie tylko firmy, sklepy, zakłady fryzjerskie ale również osoby fizyczne prowadzące działalność wynajmu pokoi w swoich nieruchomościach.

 Osoby te będąc w gminnym systemie gospodarowania odpadami zobowiązane są do posiadania oznakowanych pojemników na odpady pochodzące z działalności tak, aby firma odbierająca odpady nie miała wątpliwości czy odpady pochodzą z gospodarstwa domowego czy z działalności prowadzonej na tej samej nieruchomości.  W regulaminie utrzymania czystości określono również minimalną pojemność pojemników dla określonych typów nieruchomości niezamieszkałych oraz minimalną częstotliwość odbiorów.

         Przedsiębiorców i osoby fizycznych prowadzących działalności gospodarcze tak samo jak mieszkańców obowiązuje  5- frakcyjna selektywna zbiórka odpadów oraz częstotliwość zgodnie z ustawą i regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, dlatego też do oświadczenia o wystąpieniu z gminnego systemu właściciel nieruchomości obligatoryjnie załącza umowę na wszystkie obowiązujące frakcje odpadów  i wynikającą z regulaminu częstotliwość ich odbiorów, pod rygorem nieważności oświadczenia.

Na rok 2022 uchwałą nr 233/XLI/2021 Rady Miasta Piechowice ustalone zostały następujące stawki:

Stawki za pojemnik na rok 2022 dla nieruchomości niezamieszkałych

Poj. 110 l

Worek 120l

Poj. 120 l

Poj. 240 l

 Poj. 360 l

Poj. 1100 l

22,80 zł

24,90 zł

24,90 zł

49,80 zł

74,70 zł

228,00 zł

W przypadku braku wywiązywania się z obowiązku segregacji w Gminie Miejskiej Piechowice nadal obowiązuje dwukrotność stawki.

Częstotliwość odbiorów: papier – obowiązkowo co najmniej 1 raz w miesiącu ( możliwe odbiory raz na dwa tygodnie); szkło –  obowiązkowo co najmniej 1 raz w miesiącu ( możliwe odbiory raz na dwa tygodnie); tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe– obowiązkowo co najmniej 2 razy w miesiącu; ( możliwe odbiory co tydzień); bioodpady –w okresie od 1 kwietnia do 31 października - co najmniej raz na tydzień, a w pozostałym okresie co najmniej raz na dwa tygodnie; niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostałe po obowiązkowym wysegregowaniu frakcji przeznaczonych do odzysku- nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, z tym, że w okresie od 1 kwietnia do 31 października co najmniej raz na tydzień.

Uchwały, deklaracje oraz wzór oświadczenia znajdą Państwo na stronie https://piechowice.bip.net.pl/

1. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Piechowice - pobierz

2. Oświadczenie o wyłączeniu nieruchomości - pobierz

Zmiana opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01-01-2022

W związku z podjętą dnia 23 września 2021 roku uchwałą Rady Miasta Piechowice nr 224/XXXIX/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 92/XVIII/2019 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Miejskiej Piechowice, Burmistrz Miasta Piechowice informuje, że zmienione zostały stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe stawki będą obowiązywały od 1 stycznia 2022r. a ich wysokość jest następująca:
1) 36 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
2) podwyższoną stawkę opłaty stanowiącą dwukrotność stawki tj. 72 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;
3) zwolnienie w wysokości 3,00 zł z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku.


Przypominamy że na terenie Gminy Miejskiej Piechowice od 01.01.2020 roku obowiązuje selektywna zbiórka odpadów komunalnych. W związku z wciąż rosnącymi kosztami systemu gospodarowania odpadami a w szczególność, usługami odbioru, transportu i zagospodarowania tych odpadów utrzymana została częstotliwość wywozów frakcji papier i szkło dla domków jednorodzinnych w ten sposób że w roku 2022 odbierane one są jeden raz w miesiącu. Pozostałe odbiory pozostają bez zmian, harmonogram na pierwsze półrocze 2022 umieszczony został na stronie miasta i w BIP.

Aktualne wersje deklaracji:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałe- wersja PDF - pobierz

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałe- wersja PDF - pobierz

Uzasadnienie zmian w deklaracji- wersja PDF - pobierz

Uzasadnienie zmian w deklaracji- wersja EDYTOWALNA DOCX - pobierz

Uchwała nr 248/XLII/2021 - pobierz

Uchwała nr 233/XLI/2021 - pobierz

Uchwała nr 224/XXXIX/2021 - pobierz

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

Zlokalizowany jest w Piechowicach na terenie ZUK Sp. z o.o. ul.Boczna 15 - to miejsce w którym mieszkańcy BEZPŁATNIE w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić selektywnie zbierane odpady komunalne takie jak papier i makulaturę, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, tekstylia, odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 100 kg/mieszkańca/ rok wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych (np. pralki, telewizory, komputery, radia, lodówki, zużyte świetlówki, drobny sprzęt AGD) Mieszkańcy Piechowic mogą dostarczyć samodzielnie i oddać bezpłatnie do PSZOK-u, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzone są przez przez Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. i zlokalizowane są w następujących miejscach:
• Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Sortownia i Składowisko Ścięgny-Kostrzyca, 58-533 Bukowiec (od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 18.00),
• na terenie ZUK Sp. z o.o. ul.Boczna 15, 58-573 Piechowice: w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 12:00-19:00, we wtorki i czwartki 9:00-16:00, w soboty 10:00-15:00.

Regulaminy PSZOK

Regulamin korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych- Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami  - pobierz

Regulamin korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych- Piechowice - pobierz

Informacja - pobierz

Gdzie trafiają nasze odpady i co się z nimi dzieje?

Odpady komunalne z nieruchomości położonych w Gminie Piechowice odbierane są przez konsorcjum firm Simeko Sp. z o.o. i MPGK Sp. z o.o. w godzinach 6.00 – 20.00, zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Zebrane odpady dostarczane są do Karkonoskiego Centrum Gospodarowania Odpadami w Ścięgnach-Kostrzycy, gdzie znajduje się składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz Zakład Utylizacji Odpadów.
Pierwszym etapem zagospodarowania odpadów na terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy jest ich wstępny rozdział dokonywany przy wjeździe na teren zakładu. Każda partia odpadów jest ważona. W punkcie przyjęć zostaje wskazane miejsce rozładunku określonej partii odpadów.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne trafiają na linię przygotowania biofrakcji, gdzie następuje ich rozdział na biofrakcję oraz surowce wtórne: tworzywa sztuczne, metale, papier, szkło. Pozostała część odpadów tzw. balast jest wywożony na misę składowiska.
Biofrakcja zostaje poddana procesowi kompostowania w kompostowni kontenerowej lub tunelowej (rękawy foliowe). Kompost wstępnie ustabilizowany tlenowo w kompostowni wymaga, przed wykorzystaniem jako materiał rekultywacyjny na składowisku, około 8-12 tygodniowego dojrzewania w pryzmach pod wiatą dojrzewania kompostu.

Selektywnie zebrane odpady trafiają na linię sortowania surowców wtórnych. Odpady sortowane są na frakcje przeznaczone do recyklingu takie jak PET (bezbarwny, niebieski, zielony, mix), PCV, PP, PE, makulatura. Część odpadów surowcowych przed transportem do odbiorców trafia do węzła prasowania i belowania odpadów, a część luzem do magazynu surowców wtórnych.

Historia Śmieci

Jak łatwo się domyślić problem śmieci pojawił się wraz z człowiekiem. W momencie, w którym prowadził koczowniczy tryb życia nie bardzo przejmował się wytworzonym śmieciowiskiem, opuszczał po prostu zaśmiecony teren i przenosił się dalej. Odpady te miały charakter głównie organiczny, szybko się rozkładały i były nieszkodliwe dla środowiska. Ludzie najczęściej zostawiali po sobie resztki jedzenia, odchody, uszkodzoną broń i narzędzia. Przełomem było zastosowanie ognia w codziennym bytowaniu. Człowiek zaczął na dłużej wiązać się z określonym miejscem. Zaczęto więc wyznaczać sektory jedzenia, spania i czynności fizjologicznych, a w ramach rozwoju społecznego zaczęto dbać o swoje bezpieczeństwo, gdyż nagromadzone resztki przyciągały różnej maści zwierzęta będące zagrożeniem.

Początek starożytności wiąże się z powstaniem pierwszych cywilizacji na Bliskim Wschodzie, Europie i Afryce Północnej. W tym czasie zaczęły powstawać pierwsze osady,a ludzie z koczowników zaczęli przeistaczać się w osadników. Odpady początkowo gromadzone przy siedliskach zaczęto przenosić poza ich obszar, zasypując nimi naturalne wgłębienia terenu (doły, jamy, studnie, wyschnięte koryta rzek).

Problem powstawania śmieci zaczął narastać wraz z rozwojem cywilizacji, powstawaniem wiosek i miast. Pierwsze wzmianki o powstaniu w Rzymie służb odpowiedzialnych za oczyszczanie miasta sięgają III wieku. Szczególnie ten problem było widać w średniowieczu, gdzie miasta pełniły również funkcje wiejskie i hodowano zwierzęta, a odpady i nawóz zalegały na ulicach. Dochodziło do tego błoto (ulice nie były brukowane), a nieczystości wylewano przez okna bezpośrednio na ulice, w zamkach wszystkie odpady wrzucano po prostu do fosy. Taka ilość nieczystości prowadziła w konsekwencji do powstawania epidemii. Pod koniec epoki w niektórych miastach Europy zaczęły powstawać specjalne „przedsiębiorstwa” zajmujące się wywozem odpadów za miasto. Czyszczono też co jakiś czas ulice i studnie, zakazywano wyrzucania śmieci na ulicę, do studni i strumieni.
Jeszcze większy postęp nastąpił w XVI wieku, w Paryżu i Amsterdamie pojawiły się pierwsze pojemniki na śmieci, a w miastach wprowadzono nakaz utrzymywania czystości w miejscach publicznych, zaczęto też tworzyć pierwsze zorganizowane wysypiska śmieci,a doły z odpadami dezynfekowano chlorem.

Rozwój przemysłu zapoczątkowany w XVIII wieku pociągnął za sobą gwałtowny rozwój miast i rozwój konsumpcjonizmu, a co za tym idzie na wysypiska zaczęło trafiać coraz więcej różnego rodzaju odpadów. Przełomem było pojawienie się w 1810 roku metalowych puszek, a od 1869 roku rozpoczęto wykorzystywanie opakowań z tworzyw sztucznych na masową skalę.

W 1895 roku George Waring został mianowany komisarzem sanitarnym Nowego Jorku. To wydarzenie miało ogromny wpływ nie tylko na miasto, ale na dalsze losy światowej gospodarki odpadami. George Waring zwany „apostołem czystości” był prekursorem skanalizowania miasta, jego bieżącego sprzątania i odbioru śmieci. Za jego krótkiej kadencji powstało w Nowym Jorku pierwsze centrum recyklingu i system selektywnej zbiórki odpadów, a zastosowane przez niego rozwiązania z czasem zaczęto powielać i rozwijać na całym świecie.

Druga rewolucja przemysłowa przyniosła dalszy znaczny wzrost ilości odpadów, powstało setki zakładów przemysłowych, zatrudniono tysiące robotników, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. Spowodowało to pogorszenie warunków sanitarnych, przede wszystkim w miastach. Śmieci pojawiło się tak dużo, że ludzie w końcu je dostrzegli. W Paryżu nakazano mieszkańcom wystawianie każdego ranka śmieci przed domy, a specjalne służby je odbierały. Zaczęły też powstawać pierwsze spalarnie.

W 1950 roku Harry Wasyluk wynalazł jednorazowy polietylenowy worek na śmieci, który do użytku domowego trafił w 1960 roku. Był to też moment w którym rozpoczęto masową produkcję torebek foliowych, reklamówek i toreb, a tym samym pojawił się „nowy” gatunek śmieci.
W pierwszej połowie XX wieku okazało się, że na śmieciach można zarobić, a w Europie Zachodniej i USA obserwowano pierwsze efekty ekologicznej edukacji społeczeństwa.