Akt założycielkie / Regulamin organizacyjny

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD NAZWĄ ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W PIECHOWICACH

Tekst jednolity

Uwzględniający akt założycielski Spółki z dnia 09.12.2013 r. Repertorium A nr 3192/2013 zawarty przed notariuszem Bożeną Janas; zmiany wprowadzone uchwałami Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników: z dnia 12.02.2018r. Repertorium A nr 359/2018 przed notariuszem Danutą Garbaczow oraz z dnia 21.10.2021 r. Repertorium A nr 9360/2021 przed notariuszem Karoliną Błaszczyk Stąpór

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
1. Stawiający WITOLD RUDOLF – BURMISTRZ MIASTA PIECHOWICE działając w imieniu GMINY MIEJSKIEJ PIECHOWICE, w dalszej części treści tego aktu zwanej „Wspólnikiem” oświadcza, że na podstawie przepisów: ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 45, poz. 236), ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013r. poz. 21) i ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. 2013r. poz. 1030) – GMINA PIECHOWICE zobowiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną w dalszej ciągu tej umowy „Spółką”.

BURMISTRZ MIASTA PIECHOWICE działając w imieniu GMINY MIEJSKIEJ PIECHOWICE ponadto oświadczył, że zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością następuje w związku z likwidacją jednostki budżetowej o nazwie Zakładu Usług Komunalnych w Piechowicach , w trybie przewidzianym w art. 22 i 23 ustawy dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, co jest jednoznaczne z wniesieniem zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych, funkcjonujących do tej pory w formie w/w jednostki budżetowej, a zatem: zgodnie z dyspozycją art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej – z chwilą zawiązania Spółki składniki mienia zlikwidowanej jednostki budżetowej o nazwie Zakład Usług Komunalnych w Piechowicach (obejmujące w szczególności mienie ruchome i wyposażenie), bliżej opisane w Arkuszach spisu z natury nr 3/12/2013 i nr 4/12/2013 na dzień 04.12.2013r. stanowiących Załącznik numer 1 (jeden) do niniejszego aktu, będącym integralną częścią aktu założycielskiego objętego niniejszym aktem, staną się majątkiem zawiązywanej Spółki, a zgodnie z dyspozycją art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, z chwilą zawiązania Spółki zawiązywana Spółka wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością zlikwidowanej jednostki budżetowej o nazwie Zakład Usług Komunalnych w Piechowicach i oświadczył, że nawiązywana Spółka jest spółką powoływaną w celu realizacji zadań własnych Gminy Piechowice o charakterze użyteczności publicznej i jest spółką ważną dla rozwoju Gminy Piechowice, w rozumieniu art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej, co wynika z okazanej przy niniejszym akcie Uchwały Nr 217/XLIII/2013 z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zakład Usług Komunalnych w Piechowicach i utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Firma Spółki będzie brzmieć: Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Spółka może używać skróconej nazwy ZUK Sp. z o. o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
4. Siedzibą Spółki jest Miasto Piechowice, gmina Piechowice.

§ 2.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Czas trwania Spółki nie jest oznaczony. 3. Spółka może tworzyć oddziały w kraju oraz przedstawicielstwa poza granicami kraju.
4. Spółka może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wykonywania działań własnych, a ponadto może podejmować i wykonywać działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej – na zasadach określonych w ustawie z dnia 20.12.1996 roku o gospodarce komunalnej.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 3.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności): 1) Pozyskiwanie drewna – PKD 02.20.Z. 2) Działalność usługowa związana z leśnictwem – PKD 02.40.Z.
3) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z.
4) Naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z.
5) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego – PKD 33.17.Z. 6) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia – PKD 33.19.Z.
7) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.11.Z.
8) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.21.Z.
9) Odzysk surowców z materiałów segregowanych – PKD 38.32.Z.
10) Roboty związane z budową dróg i autostrad – PKD 42.11.Z.
11) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z.
12) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z.
13) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej– PKD 42.91.Z.
14) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane – PKD 42.99.Z.
15) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z.
16) Przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z.
17) Wykonywanie wykopów i wierceń geologicznoinżynierskich – PKD 43.13.Z.
18) Wykonywanie instalacji wodno kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z.
19) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z.
20) Tynkowanie – PKD 43.31.Z.
21) Zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z.
22) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z.
23) Malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z.
24) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z.
25) Wykonywanie instrukcji i pokryć dachowych – PKD 43.91.Z.
26) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane – PKD 43.99.Z.
27) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.20.Z.
28) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z.
29) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany – PKD 49.39.Z.
30) Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z.
31) Działalność usługowa związana z przeprowadzkami – PKD 49.42.Z.
32) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 552.10.B.
33) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – PKD 52.21.Z.
34) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładu7nkowych – PKD 52.24.C.
35) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z.
36) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z.
37) Reklama – PKD 73.1.
38) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.1.
39) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych – PKD 77.31.Z.
40) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – PKD 77.32.Z.
41) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane – PKD 77.39.Z.
42) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – PKD 81.10.Z.
43) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – PKD 81.21.Z.
44) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – PKD 81.22.Z.
45) Pozostałe sprzątanie – PKD 81.29.Z.
46) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni – PKD 81.30.Z.
47) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowane – PKD 82.99.Z.
48) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – PKD 90.02.Z.
49) Pogrzeby i działalność pokrewna – PKD 96.03.Z.
50) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 96.09.Z.
51) Wytwarzani i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD 35.30.Z.
52) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – PKD 37.00.Z.

2. Jeżeli podjęcie działalności w jakiejkolwiek z podanych wyżej dziedzin wymagać będzie koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać koncesję lub zezwolenie przed podjęciem działalności w tej dziedzinie.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

Kapitał zakładowy

§ 4.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 765.610,38 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziesięć złotych trzydzieści osiem groszy) i dzieli się na 243 (słownie: dwieście czterdzieści trzy) udziały o wartości nominalnej po 3.150,66 zł (słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych sześćdziesiąt sześć groszy) każdy.
2. Udziały są równie i niepodzielne.
3. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
4. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, zostają objęte i pokryte przez jednego Wspólnika – Gminę Miejską Piechowice, który obejmuje 243 (słownie: dwieście czterdzieści trzy) udziały o wartości nominalnej po 3.150,66 zł (słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych sześćdziesiąt sześć groszy) i pokrywa je wkładem
niepieniężnym (aportem) w postaci:

a) mienia ruchomego i wyposażenia o łącznej wartości 310.066,00 zł (słownie: trzysta dziesięć tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych), stanowiących mienie likwidowanej jednostki budżetowej o nazwie Zakład Usług Komunalnych w Piechowicach, bliżej opisanych w Załączniku nr 1 do
tego aktu,
b) nieruchomości zabudowanej, położonej w Piechowicach przy ul. Kryształowej numer pięćdziesiąt trzy „A” /53 A/, stanowiącą działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 255, o powierzchni 0,0318 ha, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą numer JG1J/00043190/9, wolną od wpisów i obciążeń, o wartości 94.519,80 zł oraz wkładem gotówkowym w wysokości 361.024,58 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden
tysięcy dwadzieścia cztery złote pięćdziesiąt osiem groszy).

§ 5.
1. Zbycie udziałów przez Wspólnika wymaga zgody Spółki i może nastąpić jedynie na rzecz
pozostałych Wspólników.
2. Zbycie udziałów następuje w formie pisemnej z podpisami poświadczonymi notarialnie. Udziały mogą zostać umorzone za zgodą wspólnika (umorzenie dobrowolne) w drodze uchwały
Zgromadzenia Wspólników, poprzez obniżenie kapitału zakładowego lub z czystego zysku.
3. Wspólnikowi przysługuje wynagrodzenie za umorzony udział, nie niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. Za zgodą Wspólnika umorzenie udziałów może nastąpić za wynagrodzeniem niższym niż w zdaniu
poprzedzającym lub bez wynagrodzenia.

Podwyższenie kapitału zakładowego i dopłaty

§ 6.
1. Wspólnik zobowiązuje się do wyposażenia Spółki w majątek niezbędny do realizacji zadań spółki, w szczególności poprzez podwyższenie kapitału zakładowego lub dopłaty.
2. Kapitał zakładowy może być podwyższony w formie wkładów pieniężnych i niepieniężnych (w tym także poprzez zmianę wartości nominalnej udziałów), w okresie do dnia 31 grudnia 2030 roku, na mocy Uchwały Zgromadzenia Wspólników do kwoty 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), jednorazowo lub sukcesywnie.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 2 i w oznaczonym w nim terminie nie będzie stanowiło zmiany umowy spółki.

§ 7.
1. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać Wspólników do wniesienia dopłat na rzecz Spółki, które nie mogą przekroczyć 5krotnej wartości objętych udziałów.
2. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie strat bilansowych.
3. Wspólnicy mogą udzielić Spółce pożyczki.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 8.
Organami Spółki są: 1. Zgromadzenie Wspólników 2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd Spółki

Zgromadzenie Wspólników

§ 9.
1. Zgromadzenie Wspólników może odbyć się w siedzibie spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. (uchylony)
3. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
4. Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki corocznie, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego.
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.
6. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej lub Wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą oraz w ciągu dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku przez Wspólników.
7. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenia Wspólników:
1) W przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w przepisowym terminie,
2) Jeżeli pomimo złożenia wniosku przez Radę Nadzorczą, o którym mowa w ust. 5, Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w terminie, o którym mowa w ust. 6

§ 10.
1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
3) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
5) nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości bądź w prawie użytkowania wieczystego,
6) nabycie i zbycie środków trwałych o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych),
7) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat, 8) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
9) uchwalenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej,
10) ustalenie w ramach obowiązującego prawa wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
11) zmiana przedmiotu działalności Spółki, 12) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
13) zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki, 14) powzięcie uchwały o emisji obligacji, 15) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki,
16) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie do świadczenia o wartości powyżej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych).

§ 11.
1. Postanowienia Wspólników w ramach Spółki zapadają w drodze uchwał. Uchwały Wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników.
2. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania uchwał, jeśli w głosowaniu uczestniczą Wspólnicy uprawnieni do głosowania (osobiści lub przez pełnomocnika) reprezentujący ¾ (trzy czwarte) kapitału zakładowego, o ile w umowie lub Kodeksie spółek handlowych nie postanowiono inaczej.
3. Na każdy udział przypada 1 (jeden) głos.
4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają dla ich ważności bezwzględnej większości oddanych głosów, o ile w niniejszej umowie lub w Kodeksie spółek handlowych nie postanowiono inaczej. § 12.
1. Następujące uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) oddanych głosów:
1) Uchwała dotycząca rocznego planu ekonomicznofinansowego Spółki,
2) Uchwała dotycząca zaciągania pożyczek lub udzielania poręczeń przez Spółkę o wartości przekraczającej 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych),
3) Uchwała dotycząca rozporządzania czystym zyskiem,
4) Uchwała dotycząca tworzenia i przeznaczenia funduszy celowych,
2. Podwyższenie kapitału zakładowego oraz uchwalenie dopłat wymagają jednomyślności.

3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczące mienia Spółki położonego na obszarze Gminy – Wspólnika wymagają zgody tego Wspólnika. Nieobecność Wspólnika, na prawidłowo zwołanym Zgromadzeniu podejmującym wskazaną uchwałę, zwalnia z obowiązku uzyskania zgody.

4. Inne uchwały powodujące zmianę umowy Spółki wymagają większości co najmniej 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.

5. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w przypadkach wskazanych w przepisach Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza

§ 13.
1. Rada Nadzorcza składa się z trzech (3) członków.
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa cztery lata.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.

§ 14.
1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na kwartał w siedzibie Spółki lub poza siedzibą Spółki. 2. Posiedzenie Rady zwołuje jej Przewodniczący.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.

4. Posiedzenie takie winno odbyć się w ciągu czternastu dni od chwili złożenia wniosku.

§ 15.
Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§ 16.
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
1. Ocena sprawozdań Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy, 2. Opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
3. Składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2, 4. Powołanie i odwołanie Zarządu Spółki,
5. Zawieszenie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
6. Delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki, w razie zawieszenia lub odwołania członków czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.
7. Ocena i zatwierdzenie sporządzonych przez Zarząd planów rocznych, wieloletnich i strategicznych Spółki, programów rozwoju i działalności Spółki oraz planów finansowych.
8. Okresowa ocena realizacji planów i programów, o których mowa w punkcie 7.
9. Wyrażanie, na wniosek Zarządu Spółki, opinii o projektowanych zmianach w rocznym programie działania Spółki,
10. Opiniowanie regulaminów płacowych Spółki,
11. Stawianie wniosków Radzie Nadzorczej na Zgromadzenie Wspólników, dotyczących działalności Spółki, 12. Wybór biegłego rewidenta,
13. Ustalenie w ramach obowiązującego prawa wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, 14. Reprezentowanie Spółki w umowach między Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi,
15. Nadzorowanie wykonywania przez Zarząd Spółki uchwał Zgromadzenia Wspólników,
16. Opiniowanie celowości i wniosków kredytowych,
17. Wykonywanie względem Zarządu w imieniu Spółki uprawnień wynikających z umowy o świadczenie usług,
18. Zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółki,
19. Zawieranie z członkami Zarządu spółki umowy o świadczenie usług,
20. Rozpatrywanie innych wniosków i spraw zleconych przez Zgromadzenie Wspólników lub wnioskowanych przez Zarząd Spółki, o ile nie wynika to z odrębnych przepisów,
21. Wyrażenie zgodna zaciągnięcie zobowiązania, którego łączna wartość wynosi powyżej kwoty 200.000,00 zł oraz wszystkich umów leasingowych, z wyłączeniem zobowiązań zawieranych z Gminą Miejską Piechowice.

§ 17.
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wyklucza się wykonywanie prawa nadzoru i kontroli przez każdego członka Rady Nadzorczej z osobna.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują samodzielnie czynności nadzoru i kontroli w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Radę Nadzorczą.

Zarząd

§ 18.
1. Zarząd składa się z jednej osoby.
2. Kadencja Zarządu trwa cztery lata. Kadencja upływa z dniem przyjęcia sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji.
3. Umowę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza.

§ 19.
1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

§ 20.
Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub Prokurent powołany uchwała Zarządu Spółki samodzielnie.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 21.
1. Organizację Spółki określa wewnętrzny regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.
2. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 22.
1. Spółka tworzy następujące kapitały:
1) Kapitał zakładowy
2) Kapitał zapasowy
3) Kapitał rezerwowy

2. Zgromadzenie Wspólników może utworzyć inne kapitały w Spółce.

§ 23.
1. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej oraz udostępnić Wspólnikom bilans i rachunek wyników na ostatni dzień roku obrotowego.

2. Rozporządzanie zyskiem należy każdorazowo do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24.
1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić z przyczyn wskazanych w Kodeksie spółek handlowych.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.
3. Likwidatorami Spółki mogą być członkowie Zarządu, o ile Zgromadzenie Wspólników nie postanowi inaczej.
4. Przy likwidacji Spółki Wspólnicy mają prawo do przejęcia nowo wytworzonego majątku na ich terenie.

§ 25.
W sprawach nie unormowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Spółki
Małgorzata Dzikowska

Akt założycielki - pobierz
Regulamin organizacyjny - pobierz