Slide background

Komunikat o dopuszczeniu formy podpisu elektronicznego przy pomocy profilu zaufanego (ePUAP) przy podpisywaniu formularza zgłoszeniowego propozycji projektu do Strategii ZIT AJ na lata 2021-2029

Informujemy, że złożenie propozycji projektu podpisanej elektronicznie przy pomocy profilu zaufanego (ePUAP) stanowi dopuszczalną formę podpisu elektronicznego, na poziomie naboru równorzędną z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, właściwą formalnie w odniesieniu do Zasad naboru w zakresie warunku podpisania formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uzasadnienie:

z informacji powziętych w dniu 20 marca 2023 r. od przedstawicieli IZ FEDS na temat stosowania  przy wdrażaniu programu FEDS, w tym w kryteriach wyboru projektów warunku podpisania dokumentów przez wnioskodawcę wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co zostało zapowiedziane komunikatem z dnia 28 listopada 2022 r., wynika, iż  warunek ten zostanie wykreślony z projektu kryteriów dla naborów z FEDS. Zgodnie z informacjami przekazanymi Członkom, Obserwatorom i Zastępcom Członków KM FEDS 2021-2027 przedstawiciele UMWD zajęli stanowisko, że posługiwanie się przez wnioskodawców podpisem elektronicznym za pomocą profilu zaufanego (w ePUAP) będzie dopuszczalne alternatywnie dla kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Mają na uwadze, iż jest to przesłanka, która stanowi uproszczenie procedur dla podmiotów planujących ubieganie się o wsparcie na realizację projektów, potencjalnie przyszłych wnioskodawców oraz zasada ta wynika ze stanowiska IZ FEDS,  informujemy, że złożenie propozycji projektu podpisanej elektronicznie przy pomocy profilu zaufanego należy uznać za właściwą formalnie, w odniesieniu do Zasad naboru, równorzędnie z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.