Slide background

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Burmistrz Miasta Piechowice zgodnie z art. 15 ust 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571.) zwraca się do organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 w/w ustawy o wskazanie osób do pracy w komisji konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku.

1. pełna treść zaproszenia - pobierz
2
. Karta zgłoszenia Kandydata - pobierz