Slide background

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Powodzie, wichury, śnieżyce, pożary przestrzenne i inne – to katastrofy, które mogą się wydarzyć w naszym mieście. Katastrofy mogą wystąpić w różnych postaciach i rozmiarach. Większość jest powodowana przez zmienne warunki pogodowe. Część z nich jest przewidywalna – ale większość ciągle nas zaskakuje. Inne to katastrofy techniczne, takie jak budowlane, komunikacyjne, energetyczne itp. Te z kolei mogą być wywołane przez czynniki naturalne bądź w wyniku działalności człowieka, zarówno tej przemyślanej, jaki i niezamierzonej.

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Jednym z elementów zarządzania kryzysowego na poziomie reagowania na zagrożenia są Centra Zarządzania Kryzysowego. W Piechowicach jest to:
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Piechowicach, znajdujące się w siedzibie Transgranicznego Centrum Ewakuacji i Pomocy Ludności - budynek OSP Piechowice przy ulicy Szkolnej 4.

Wszelkie informacje w sprawie zagrożenia powodziowego, katastrofy budowlanej, komunikacyjnej, epidemiologicznej, czy innego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi powstałego na skutek działalności człowieka lub sił przyrody, a także w przypadku stwierdzenia obecności na terenie miasta żywego lub martwego zwierzęcia dzikiego należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie:

w godz. 7.00 – 15.00 (poniedziałek- czwartek) tel. 75 76 11 224
w pozostałym czasie tel. 693 411 157 (całodobowo, każdego dnia)

Zgłoszenia o awariach wody proszę kierować do KSWiK Sp. z o.o. Oddział w Piechowicach, ul. Boczna 15, tel. całodobowy 75 76 12 182
Zgłoszenia o bezdomnych psach proszę kierować do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 75 76 11 224 lub 693 411 157

W przypadku niemożliwości skontaktowania się telefonicznie bezpośrednio z pracownikiem MCZK w Piechowicach, po godzinach pracy Urzędu Miasta w Piechowicach powyższe sprawy można zgłaszać za pośrednictwem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jeleniej Górze, tel. 75 64 73 108.