Ogłoszenie o konkursie na stanowisko prezesa zarządu spółki Zakładu Usług Komunalnych spółka z o.o.

„Ogłoszenie o konkursie na stanowisko prezesa zarządu spółki Zakładu Usług Komunalnych spółka z o.o. w Piechowicach Rada Nadzorcza Zakładu Usług Komunalnych spółka z o.o. w Piechowicach ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Zakładu Usług Komunalnych spółka z o.o. w Piechowicach. Pisemne zgłoszenia kandydatów do konkursu należy złożyć w zaklejonej, niepodpisanej kopercie z napisem " Konkurs na Prezesa Zarządu spółki ZUK spółka z o.o. w Piechowicach ". Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 8 stycznia 2024 roku do godz. 14:00 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych spółka z o.o. w Piechowicach ul. Boczna 15, 58-578 Piechowice lub listownie (decyduje data wpływu do Spółki ). Zgłoszenia złożone po upływie terminu nie podlegają rozpatrzeniu. Kandydaci powinni spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz pozostałe wskazane w regulaminie konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu spółki ZUK spółka z o.o. w Piechowicach. Szczegółowe warunki zgłoszenia kandydatów do konkursu oraz postępowania konkursowego zostały zamieszczone na stronie internetowej spółki: https://www.piechowice.eu oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta w Piechowicach w zakładce: „Jednostki samorządowe – Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o.”

pobierz - Uchwała nr 9
pobierz - Załącznik nr 1
pobierz - Załącznik nr 2
pobierz - Załącznik nr 3
pobierz - Załącznik nr 4
pobierz - Załącznik nr 5
pobierz - Załącznik nr 6

Rada Nadzorcza ZUK spółka z o.o. w Piechowicach ”