Slide background

Konsultacje społeczne w sprawie Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Roczny „Program współpracy Gminy Miejskiej Piechowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok”, określa w perspektywie rocznej cele, zasady, przedmiot, jak również obszary i priorytetowe zadania publiczne realizowane w ramach współpracy Gminy Miejskiej Piechowice z w/w podmiotami, działającymi na jej terenie, na rzecz mieszkańców. Stanowi on istotny element lokalnej polityki społecznej oraz finansowej Gminy.

1. Pełna treść Zarządzenia - pobierz

2. Roczny Program Współpracy - pobierz

3. Ankieta konsultacyjna pdf - pobierz

4. Ankieta konsultacyjna - pobierz