Slide background

Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji

Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).

1. Pełna treść ogłoszenia - pobierz
2. Formularz ofertowy (aktywny druk) - pobierz
3
. Oświadczenie (aktywny druk) - pobierz
4. Umowa - pobierz 
5. Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego - pobierz
6
. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz