Slide background

Uwaga - Urząd Miejski 24 grudnia 2020 r. będzie zamknięty

Zarządzenie Nr 155/2020 Burmistrza Miasta Piechowice z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta w Piechowicach.

Na podstawie art. 33 ust. 2,3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz 7 pkt 2 załącznika nr I do zarządzenia nr 81/2020 Burmistrza Miasta Piechowice z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Piechowicach

zarządzam, co następuję:

§1

  1. Wyznaczam dzień 24 grudnia 2020 r. jako dzień wolny od pracy dla pracowników Urzędu Miasta w Piechowicach w zamian za święto przypadające w sobotę w dniu 26 grudnia 2020 r.
  2. Ustalam dyżur telefoniczny pracownika Urzędu Stanu Cywilnego w Piechowicach w dniu 24 grudnia 2020 r. w godzinach od 9:00 do godziny 12:00.

§2

O dniu wolnym od pracy w Urzędzie Miasta w Piechowicach oraz o dyżurze w Urzędzie Stanu Cywilnego poinformować pracowników i interesantów poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.piechowice.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Piechowicach.

§3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Pani Kamili Misztela — Inspektorowi ds.oświaty i kadr,

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.